Try our conversational search powered by Generative AI!

Thach

Thach Lockevn

 Alias: Thach
 Company:
 Location: Vietnam
 Blog: User hasn't created blog yet.

CRP Information

Level: Participating Citizen
Total contribution points: 721 (gain 29 points more to level up)

Score Distribution

Syndicated blog - Posted on: Jul 13, 2009

Bài này đề cập tới DataCaching của ASP.NET. Các vấn đề outputCaching (cache cả trang aspx) và fragmentCaching (cache một ascx, một phần của trang...

Syndicated blog - Posted on: Jul 06, 2009

Khi code nhanh, cần giao tiếp CSDL, lập trình viên thường ẩu, không tính đến các vấn đề về bảo mật. Một trong những trick đơn giản để tránh lỗi khô...

Syndicated blog - Posted on: Jun 10, 2009

http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2008/10/14/silverlight-2-released.aspx http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/05/07/silverlight.aspx...

Syndicated blog - Posted on: Jun 05, 2009

(đang nghiên cứu và đánh giá, thực hiện) Giới thiệu công nghệ Reverse Ajax refers to an Ajax design pattern that uses long-lived HTTP connections t...

Syndicated blog - Posted on: May 27, 2009

C# từ bản 2.0 có toán tử ?? rất tiện. Toán tử ?? tương tự như hàm isnull() trong T-SQL của SQL Server vậy. Nó hoạt động như sau: Nếu value1 là null...